ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒/๓ หมู่ที่ -  ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐ โทรศัพท์
๐๓๔-๔๑๒๐๐๖ โทรสาร ๐๓๔-๔๑๒๐๐๖  E-mail :krakkrak_school@hotmail.com  Website :www.krokkrak.ac.th สังกัด เทศบาลนครสมุทรสาคร  อำเภอเมืองฯ จังหวัด สมุทรสาคร เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๔ ตารางวา 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน
           โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ ในขณะเป็นโรงเรียนประชาบาลใช้ศาลาวัด เป็นสถานศึกษา ต่อมาทางราชการสั่งปิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคมพ.ศ.๒๔๗๕ เนื่องจากรัฐไม่มีเงินจ่ายเรื่องการศึกษา และได้เปิดทำการอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายนพ.ศ.๒๔๗๖ ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ได้โอนการศึกษาไปให้เทศบาล ทางเทศบาลได้สร้างอาคารเรียนถาวรเป็นอาคารไม้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๖ ห้องเรียน
               ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ได้โอนการศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษา
               ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖ ได้โอนการศึกษาจากระทรวงศึกษามาให้กระทรวงมหาดไทย  จัดการศึกษา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้เทศบาลจัดการศึกษา เทศบาลเห็นว่าอาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมากหากปล่อยไว้ อาจเกิดอันตรายแก่นักเรียนจนปี พ.ศ.๒๕๑๒ เทศบาลได้ขอเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก ๒ ชั้น ขนาด ๑๐ x ๕๐เมตร จำนวน ๙ ห้องเรียน เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๓ และทางรัฐบาลได้อนุมัติรื้ออาคารไม้หลังเก่า
               ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ โรงเรียนได้ขอขยายการศึกษาจากประถมต้นเป็นประถมปลายโดยขยายการศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนไม่มีที่เรียนต้องอาศัยโรงลิเก และศาลาวัดเป็นที่เรียน
               ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ เทศบาลได้ขอเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ ๒ เป็นตึก ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๓๕ x ๕๕เมตร ก่อสร้างชั้นบน ๖ ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน ๕๐๖,๕๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ทางโรงเรียนได้ขอเงินอุดหนุนจังหวัด โดย ส.ส.อเนก ทับสุวรรณ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๑ ชั้นล่าง จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และเงินจากเทศบาลจำนวน ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
                   ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียนมัธยม ๒๔ คน โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นอุปกรณ์ประจำห้องและสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๖ ห้อง ดังนี้ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ คหกรรม (งานครัว) ห้องปฏิบัติการคหกรรม (งานตัดเย็บเสื้อผ้า) และห้องพลานามัย ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โรงเรียนได้ก่อสร้างห้องส้วมขนาด ๖ ห้อง และ ๔ ช่องปัสสาวะ (ชาย) คิดเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับเงินบริจาคจาก พระมหาสัมฤทธิ์ วิสุทธสีโล เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก และได้ทำพิธีมอบในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖  และดำเนินการถมพื้นที่ด้านหลังอาคาร ๑ เพื่อยกระดับป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ๓๖ x ๒๗ ตารางเมตร สูง ๑ เมตร โดยงบประมาณของเทศบาล เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                   ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ดำเนินการทุบ รื้อ อาคารเรียน ๑ เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒ (เนื่องจากอาคารเดิมชำรุด และถูกน้ำท่วมตลอดเวลา) จากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท  และเงินรายได้ของเทศบาล ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗
                   ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘  เปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่  และก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ คสล.ขนาด ๒๐ x ๓๓ เมตร โดยงบประมาณการเคหะแห่งชาติ (ประสานงานโดยคุณอนุชา      คูเจริญไพศาล กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลนครสมุทรสาคร) และก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร  จากงบประมาณเงินรายได้ของเทศบาล  เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๘๕,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กั้นห้องอาคารเรียนใหม่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล เป็นจำนวนเงิน ๓๙๕,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๕๑ คุณสงวน  พฤกษ์วัฒนากุล ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องสมุด โดยจัดทำโต๊ะ ชั้นวางหนังสือ หนังสือ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์  เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
                   ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ก่อสร้างโรงยิม โดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร จากงบประมาณเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๒๖๐,๐๐๐บาท
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จึงก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ โดยงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๕๒
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ปรับปรุงห้องน้ำด้านล้างอาคาร โดยได้รับเงินบริจาคจาก พระมหาสัมฤทธิ์  วิสุทธสีโล เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๒ และ อาคารเรียน ๓  โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ กั้นห้องใต้อาคาร ๓ เป็นห้องปฐมวัย ปรับปรุงห้องวิชาการ ห้องซาวด์แล็ป  โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล สร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทาสีสนามบาส และภายในโรงยิม จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยใช้เงินงบประมาณจาก โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ สน.ศท.๔/๑๒ โดยใช้เงินงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเงินรายได้เทศบาลนครสมุทรสาคร
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดำเนินการปรับปรุงโรงอาหาร กั้นแผงเหล็ก โดยใช้เงินงบประมาณรายได้เทศบาลนครสมุทรสาคร
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเดินระบายน้ำ ถมพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ๒ จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล และงบบริจาคจากวัดโกรกกราก และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้เงินงบประมาณจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการปรับปรุงระบบห้องน้ำ จัดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้องเรียน พร้อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒๐ ชุด จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล  และงบประมาณจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ
                   ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดทำมุมบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์  ปูตัวหนอนทำรั้วบริเวณศาลพระ ติดม่านห้องปฏิบัติการ ทาสีสนามกีฬา จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณจาก อบจ.สมุทรสาคร และงบประมาณจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ
                   ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องภาษาไทย ห้องจริยธรรม ห้องคณิตศาสตร์ ห้องอาเซียน ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ และห้องสมุด เป็นต้น จากเงินงบประมาณรายได้ของเทศบาล และงบประมาณจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ
                   ปัจจุบัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา ปีที่ ๓  มีจำนวนนักเรียน ๒๙๘ คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ : ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  มีผู้บริหาร ๑ คน มีครูประจำการ ๑๖ คน  พนักงานจ้างทั่วไป ๒ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน   ภารโรง ๑ คน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นางเกษมศรี  ราษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)