วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
              ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำนวัตกรรมเทคโนโลยี มีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม