พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย
 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศอย่างเหมาะสม
 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
5. ส่งเสริมทักษะวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่สังคม