หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3