เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) สังกัดเทศบาลนครสม
ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก  (กรับวิทยาทาน) จังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ประเมิน   นายธงชัย  นนทสี     
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) 
ปีที่ประเมิน  2557
    
บทคัดย่อ  
 การประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินมุ่งที่จะประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) จังหวัด สมุทรสาคร โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติ ค่าเฉลี่ย(x ̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การ วิเคราะห์สรุปพรรณนาวิเคราะห์เป็นความเรียง ผลการประเมิน   
1. การประเมินด้านบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา ของนักเรียนในปัจจุบัน  
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ “มาก” และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้  
3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวม พบว่า  อยู่ในระดับ “มาก” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูมีการประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า การประเมินผล ความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์จากผู้บริหารและครู ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ“มาก”ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ด้านการประเมินพฤติกรรมตนเองของนักเรียน ภาพรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ใน ระดับ “ดี” ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน โดย ผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม พบว่า นักเรียน มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ “ดี” ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 2011 ครั้ง