คณะผู้บริหาร

นางสาวจำเนียร จูเจริญ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน