ปฐมวัย

นางสาวิตรี นอบนบ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรทิพา แก้วพลอย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายศุภสัณห์ อินวาทย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0