ปฐมวัย

นางสาวิตรี นอบนบ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรทิพา แก้วพลอย

นายศุภสัณห์ อินวาทย์