ปฐมวัย

นางสาวิตรี นอบนบ
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวพรทิพา แก้วพลอย
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวศศิประภา สังเว
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2