กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิชานันท์ ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6