กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณิชานันท์ ศรีสุข
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6