กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวภา ศิริมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3