กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเสาวภา ศิริมูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุญเรือน พุ่มยี่หวา
ครู คศ.3