กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบัณฑิต ไหมทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจินตนา สิริมงคลถาวร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1