กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบัณฑิต ไหมทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์