กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ้งเพชร จิตร์รังษี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทภา เนตรล้อมวงษ์