กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ้งเพชร จิตร์รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1