กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ้งเพชร จิตร์รังษี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1