กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไวกูณฑ์ คำแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางธัญลักษณ์ ถนัดเดินข่าว
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ ผิวชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย