กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไวกูณฑ์ คำแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางธัญลักษณ์ ถนัดเดินข่าว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายประสิทธิ์ ผิวชะอุ่ม
ครู คศ.1