กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ผิวชะอุ่ม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมนตรา จันทร์เศรษฐี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู