กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไวกูณฐ์ คำแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายประสิทธิ์ ผิวชะอุ่ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวมนตรา จันทร์เศรษฐี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู