กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย ชิรวัฒวรกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุนทรี เรือนเพ็ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายพงษ์พันธ์ โฉมศรี
ครูจ้างสอน