กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพรชัย ชิรวัฒวรกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพงษ์พันธ์ โฉมศรี
ครูจ้างสอน