กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย ชิรวัฒวรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนทรี เรือนเพ็ง
ครู คศ.2