กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทัศนีย์ อุบลศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชญาชล บุญเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0