กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัศนีย์ อุบลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2