กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทัศนีย์ อุบลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2