กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวละอองดาว กระแสเทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุนทรี เรือนเพ็ง
ครู คศ.2