กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ จิรสุขศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววิไลลักษณ์ กิจนิมิตร์
ครู คศ.1

นางสาวละอองดาว กระแสเทพ
ครูผู้ช่วย