กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวละอองดาว กระแสเทพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววิไลลักษณ์ กิจนิมิตร์
ครู

Miss Daisy Regalado
ครูพิเศษ